Устав Федерации пейнтбола Украины

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕЙНТБОЛУ УКРАЇНИ

1998 рік 

Стаття 1. Загальні положення

Федерація пейнтболу України (далі по тексту Федерація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на засадах спільності інтересів громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

Офіційна назва організації українською мовою – Федерація пейнтболу України (Скорочено Ф.П.У.);

Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту.

Для виконання статутних завдань Федерація може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організаціями.

Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, гласності.

Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у Міністерстві Юстиції України, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах.

Федерація має печатку, штамп, фірмовий бланк, власну символіку, емблему, медалі, грамоти та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Правлінням  Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

Діяльність Федерації поширюється на всю територію України.

Стаття 2. Мета та завдання Федерації.

Основною метою діяльності Федерації є:

-    об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних інтересів, пропаганди здорового способу життя та сприяння розвитку пейнтболу в Україні, як виду спорту.

-    Основними завданнями діяльності Федерації є:

-    сприяння фізичному вихованню молоді;

-    згуртування молоді навколо ідеї пейнтболу, з метою розкриття їх потенціалу, спрямованого на самовдосконалення;

-    представлення українського пейнтболу на змаганнях будь-якого рівня серед своїх членів;

-    розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та національними федераціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників в міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях;

-    правовий і соціальний захист спортсменів. Тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів пейнтболу – членів Федерації.

Для виконання статутних завдань Федерація в установленому порядку:

-    створює і зміцнює фінансову та матеріальну базу Федерації;

-    сприяє розробці і реалізації програми розвитку пейнтболу в Україні;

-    надає практичну, організаційну, методичну допомогу місцевим осередкам в питаннях поширення пейнтболу в Україні;

-    організує і проводить серед своїх членів Чемпіонати з пейнтболу, змагання, збори та інші заходи;

-    бере участь в організації і проведенні на громадських засадах наукових досліджень, видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали з пейнтболу;

-    організує і проводить заходи по підготовці і підвищенню кваліфікації тренерів, суддів – членів Федерації, пропаганді і популяризації пейнтболу;

-    проводить науково-практичні конференції, семінари, з питань діяльності Федерації;

-    виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права та обов’язки;

-    здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;

-    бере участь в будівництві та експлуатації спортивних споруд;

-    вивчає потреби пейнтболістів;

-    в установленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів, суддів – членів Федерації;

-    підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-    створює у встановленому порядку свої осередки;

-    проводить інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають статутним завданням.

Стаття 3. Члени Федерації, їх права та обов’язки.

Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства. Федерація має почесне членство.

Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації.

Індивідуальні члени приймаються згідно поданої заяви до місцевого осередку або Правління Федерації.

Колективними членами Федерації можуть бути колективи установ, організацій чи підприємств, які визначають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески і беруть посильну участь в реалізації статутних завдань Федерації.

Колективні члени Федерації реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

Колективні члени вступають до Федерації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, яка подається до Правління Федерації або місцевого осередку.

Званням „Почесний Член Федерації пейнтболу України” можуть бути удостоєні особи, що зробили особливий внесок в досягнення основної мети діяльності Федерації чи реалізації її статутних завдань.

Кандидати на звання „Почесний Член Федерації пейнтболу України” Федерації пропонується Президентом Федерації і затверджуються Правлінням Федерації.

Почесний член Федерації, поряд з правами, що надаються індивідуальним членам Федерації, має виключне право бути присутнім на всіх засіданнях Правління Федерації, з дорадчим голосом.

Звання „Почесний Член Федерації пейнтболу України” присвоюється довічно, проте особа в разі нанесення моральної чи матеріальної шкоди Федерації, або за дії, що дискредитують її авторитет, рішенням Правління Федерації може бути позбавлена цього звання.

Члени Федерації мають право:

-    брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Федерації;

-    вносити пропозиції по покращенню роботи Федерації;

-    обирати і бути обраним до складу керівних і контрольних органів Федерації;

-    брати участь у спортивних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку визначених регламентуючими документами Федерації, які затверджуються Правлінням Федерації;

-    користуватись майном і символікою Федерації.

Члени Федерації зобов’язані:

-    дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів Федерації;

-    своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;

-    брати участь у роботі одного з місцевих осередків;

-    дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.

Членство в Федерації може бути припинено на підставі:

-    поданої заяви індивідуального члена про вихід із Федерації до керівного органу місцевого осередку або Правління Федерації;

-    рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективного члена;

-    рішення Правління Федерації.

Рішення про виключення з Федерації може бути оскаржено відповідно до Правління Федерації або З’їзду Федерації.

Добровільний вихід із Федерації здійснюється у тому ж порядку, що і вступ до неї.

Стаття 4. Структура та керівні органи Федерації.

Основою Федерації є місцеві осередки.

Місцеві осередки створюються за територіальним принципом, за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності 3 осіб.

В своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Федерації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися в установленому порядку, ті осередки, що не є юридичними особами легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

Вищим керівним органом Федерації є Всеукраїнський З’їзд (далі З’їзд). У період між З’їздами керівним органом Федерації є Правління Федерації.

З’їзд може передавати деякі свої повноваження Правління Федерації, крім тих які відносяться до виключної компетенції З’їзду.

Звітно-виборчий З’їзд проводиться один раз на чотири роки. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за пропозицією Правління або за вимогою 1/3 членів Федерації. Порядок делегування і норми представництва на З’їзді визначаються Правлінням.

З’їзд має повноваження вирішувати питання, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх делегатів відкритим голосуванням.

З’їзд:

-    визначає основні напрямки діяльності Федерації;

-    реалізує право власності на майно та кошти Федерації;

-    затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни і доповнення;

-    обирає строком на чотири роки Президента Федерації, Першого Віце-Президента, Віце-Президента, Правління та Контрольно-Ревізійну комісію Федерації;

-    заслуховує звіти Президента, Правління та ревізійної комісії;

-    приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Федерації.

Керівним органом Федерації, в період між З’їздами Федерації є Правління Федерації, до складу якого входить Президент Федерації, Віце-Президенти Федерації, та особи, обрані на З’їзді Федерації.

Основною формою роботи Правління Федерації є її засідання, яке скликається по мірі необхідності, але не рідше трьох разів на рік. Засідання Правління визнаються правомочними при наявності ¾ членів Правління, рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління.

Правління Федерації:

-    розробляє заходи по забезпеченню виконання статутних завдань і рішень З’їзду Федерацій;

-    заслуховує звіти Президента Федерації;

-    затверджує положення про робочі та громадські органи Федерації ті їх голів;

-    приймає рішення про вступ та вихід з членів Федерації;

-    встановлює розміри вступних, членських та інших внесків;

-    розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків та витрат, контролює їх виконання;

-    вирішує всі поточні питання, пов’язані з діяльністю Федерації;

-    координує діяльність місцевих осередків, допомагає їм в організації та проведенні статутних заходів;

-    затверджує зразки печатки, штампів та символіки Федерації;

-    приймає рішення про створення нових осередків та затверджує положення про їх діяльність;

-    розглядає суперечні ті інші взаємостосунки членів Федерації, контролює дотримання умов договорів, укладених органами Федерації;

-    приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, затвердження їх Статутів (Положень).

Президент Федерації:

-    представляє інтереси Федерації в органах державного управління України, громадських організаціях та міжнародних федераціях;

-    контролює дотримання Статуту Федерації;

-    головує на З’їзді Федерації, на засіданнях Правління;

-    видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма посадовими особами Федерації;

-    звітує З’їзду разом в Віце-Президентом, за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів;

-    підписує рішення Правління, офіційну документацію;

-    контролює і спрямовує діяльність робочих, громадських органів Федерації;

-    укладає договори та угоди з федераціями інших країн, закордонними організаціями; підписує фінансові документи, відкриває рахунки в установах банків;

-    здійснює заходи заохочення та впливу на членів Федерації.

В разі неможливості виконання Президентом Федерації своїх обов’язків, його обов’язки виконує Перший Віце-Президент Федерації.

Для виконання поточної організаційної роботи в структурі Федерації функціонує штатний апарат – Секретаріат, який очолює Генеральний Секретар. Діяльність Секретаріату регулюється положенням, затвердженим Правлінням Федерації.

Для контролю за дотриманням статутних вимог та фінансово-господарською діяльністю Федерації створюється Контрольно-Ревізійна комісія Федерації, що обирається на З’їзді Федерації, яка підзвітна тільки йому.

Контрольно-Ревізійну комісію Федерації очолює Голова Контрольно-Ревізійної комісії Федерації, який обирається членами Контрольно-Ревізійної комісії Федерації.

Члени Контрольно-Ревізійної комісії Федерації не можуть бути штатними працівниками Федерації.

Діяльність Контрольно-Ревізійної комісії Федерації регулюється положенням, затвердженим Правлінням Федерації.

Стаття 5. Кошти та майно Федерації.

Кошти Федерації формуються з:

-    вступних, членських та інших внесків членів Федерації;

-    надходжень від господарської діяльності організації, установ, підприємств створених Федерацією;

-    добровільних внесків установ, державних та недержавних установ, підприємств, організацій, фізичних осіб;

-    інших надходжень, не заборонених законодавством України.

Федерація може мати у власності будинки, спортивні споруди, інше майно, яке необхідне для діяльності Федерації.

Грошові кошти Федерації витрачаються на:

-    статутні завдання;

-    проведення чемпіонатів України та розвиток пейнтболу в Україні;

-    розвиток матеріально-технічної бази Федерації;

-    соціально-правовий захист членів Федерації;

-    благодійні цілі;

-    утримання штатного апарату.

Федерація, створені нею підприємства, установи, організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку та зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Стаття 6. Внесення змін и доповнень до Статуту.

Зміни і доповнення до Статуту Федерації вносяться за рішенням З’їзду, якщо за це рішення проголосувало 2/3 делегатів З’їзду.

Про зміни, що сталися в статутних документах, Федерація у 5-денний трок повідомляє реєструючий орган.

Стаття 7. Припинення діяльності Федерації.

Діяльність Федерації може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення З’їзду.

Ліквідація Федерації здійснюється на основі рішення З’їзду чи рішення суду.

Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийняте при наявності не менше ¾ голосів делегатів „за” від загальної кількості делегатів З’їзду Федерації.

В разі прийняття рішення про ліквідацію, З’їзд Федерації призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи, визначає порядок використання коштів та майна Федерації.

Кошти та майно Федерації, в тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Стаття 8. Штаб-квартира Федерації.

Штаб-квартира Федерації розташовується в м. Києві.

24-10-2010, 23:56

Paintball Photo Art 2010

Размести нашу кнопку

Добро пожаловать
© 2004-2013